top of page

Tanner Gardens 丹拿花園

設計的單位位於丹拿花園, 戶主以<黑白灰>作為客飯廳的主色調, 而主人房用上戶主喜歡既藍色, 設計師選擇左帶灰既藍, 配合返客廳冷冷既感覺。
<黑白灰>通常帶比大家型格, 中性, 冷漠及有個性的感覺, 而戶主最想表達的就係一種冷膜感, 亦需要考慮到一些風水學的問題, 我地又睇睇最後既效果~

bottom of page