top of page

Peace Mansion 太平閣

今次為客人設計及工程既單位位於何文田太平閣, 實用面積約300呎, 客人非常鍾意北歐風同時清楚表達設計的要求, 我地以淺色, 木紋及玻璃的間隔增加空間感及展示設計風格, 設計1 TAKE 完成, 多謝客人既信任。

bottom of page