top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Kam Tin House 錦田獨立屋 1

設計師非常喜歡既作品, 單位位於錦田既獨立屋, 兩位客人對輕工業風情有獨鍾, 我地係設計過程中, 了解到客人既諗法, 透過顏色, 部份粗糙既物料, 例如瓷磚, 文化石, 以及紋理等元素表達出輕工業風既感覺,

bottom of page