top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

設計師非常喜歡既作品, 單位位於錦田既獨立屋, 兩位客人對輕工業風情有獨鍾, 我地係設計過程中, 了解到客人既諗法, 透過顏色, 部份粗糙既物料, 例如瓷磚, 文化石, 以及紋理等元素表達出輕工業風既感覺,

Kam Tin House 錦田獨立屋 1

bottom of page